ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนนวิมนทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดสอนความหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้

๑.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑  กลุ่มการเรียนปกติ
๑.๒  กลุ่มห้องเรียนพิเศษ English Program
๑.๓  กลุ่มห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑.๔  กลุ่มห้องเรียนพิเศษ EIS
๒.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๕ กลุ่ม คือ
๒.๑  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๒.๒  กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
๒.๓  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-จีน
๒.๔  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส/เกาหลี
๒.๕  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ศิลปะ