ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

232

233

465

มัธยมศึกษาปีที่ 2

215

259

474

มัธยมศึกษาปีที่ 3

224

248

472

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

671

740

1,411

มัธยมศึกษาปีที่ 4

207

316

523

มัธยมศึกษาปีที่ 5

180

333

513

มัธยมศึกษาปีที่ 6

182

314

496

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

569

963

1,532

รวมนักเรียนทั้งหมด

1,240

1,703

2,943

 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

1/1

16

1430

1/2

15

1530

1/3

20

1434

1/4

21

1435

1/5

26

2248

1/6

22

2648

1/7

29

1948

1/8

21

2748

1/9

26

2248

1/10

22

2648

1/11

14

3448

รวม

232

233

465

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

2/1

10

2030

2/2

14

1630

2/3

21

1334

2/4

12

2234

2/5

20

3050

2/6

22

2850

2/7

21

2849

2/8

20

3050

2/9

33

1649

2/10

25

2449

2/11

17

3249

รวม

215

259474
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

3/1

11

19

30

3/2

15

14

29

3/3

18

18

36

3/4

17

19

36

3/5

24

26

50

3/6

29

20

49

3/7

23

25

48

3/8

21

29

50

3/9

27

21

48

3/10

17

29

46

3/11

22

28

50

รวม

224

248

472

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

4/1

10

20

30

4/2

12

19

31

4/3

13

15

28

4/4

8

22

30

4/5

6

39

45

4/6

16

29

45

4/7

29

16

45

4/8

21

24

45

4/9

20

25

45

4/10

20

25

45

4/11

17

27

44

4/12

12

33

45

4/13

23

22

45

รวม

207

316

523

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

5/1

11

1829

5/2

9

2029

5/3

7

1825

5/4

14

1832

5/5

10

3444

5/6

11

3344

5/7

12

3244

5/8

24

2044

5/9

10

3343

5/10

24

1943

5/11

11

3546

5/12

15

3045

5/13

22

2345

รวม

180

333513
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

6/1

161834

6/2

10

1727

6/3

2

2123

6/4

11

2132

6/5

16

2642

6/6

20

2349

6/7

18

2341

6/8

19

1736

6/9

7

3946

6/10

20

2343

6/11

10

3141

6/12

10

3444

6/13

รวม

23

182

21

314
44

496