ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 302
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 284
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 1026
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1594
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 411
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 250
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 201
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 375
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 1986
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 711
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1188
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 146
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 118
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 144
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 120
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 160
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 151
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 131
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 133
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 452
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1788
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 2780
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 3657
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1699
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 1504
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 1986
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 201
ตารางสอนครู แนะแนว 188
ตารางสอนครู พลศึกษา 200
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 207
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 239
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 395
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 531
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 396
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 386
ตารางสอนครู ภาษาไทย 301
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 90
ตารางสอนครู 2/62 New
ตารางสอนครูภาษาไทย 88
ตารางสอนครูคณิตศาสตร์ 69
ตารางสอนครูวิทยาศาสตร์ 87
ตารางสอนครูสังคมศึกษา 80
ตารางสอนครูภาษาต่างประเทศ 98
ตารางสอนครูการงานอาชีพฯ 61
ตารางสอนครูศิลปะ 32
ตารางสอนครูสุขศึกษา-พละ 33
ตารางสอนครูแนะแนว 24
ตารางสอนครู EP 34
ตารางเรียน 2/62 New
ตารางเรียน ม.1 304
ตารางเรียน ม.2 259
ตารางเรียน ม.3 234
ตารางเรียน ม.4 415
ตารางเรียน ม.5 476
ตารางเรียน ม.6 270