ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 186
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 189
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 908
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1417
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 368
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 228
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 181
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 357
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 1937
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 672
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1150
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 125
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 96
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 127
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 110
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 139
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 135
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 115
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 117
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 370
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1607
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 2537
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 3411
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1492
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 1240
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 1729
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 155
ตารางสอนครู แนะแนว 164
ตารางสอนครู พลศึกษา 174
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 173
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 197
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 335
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 430
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 350
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 334
ตารางสอนครู ภาษาไทย 266
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 50