ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 428
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 385
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 1098
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1681
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 492
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 281
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 232
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 408
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 2172
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 775
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1269
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 171
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 140
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 171
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 137
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 234
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 174
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 145
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 154
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 2025
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1948
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 3046
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 4012
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1878
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 1634
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 2235
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 242
ตารางสอนครู แนะแนว 219
ตารางสอนครู พลศึกษา 226
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 240
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 286
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 464
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 620
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 448
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 510
ตารางสอนครู ภาษาไทย 354
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 123
ตารางสอนครู 2/62 New
ตารางสอนครูภาษาไทย 241
ตารางสอนครูคณิตศาสตร์ 205
ตารางสอนครูวิทยาศาสตร์ 310
ตารางสอนครูสังคมศึกษา 223
ตารางสอนครูภาษาต่างประเทศ 262
ตารางสอนครูการงานอาชีพฯ 131
ตารางสอนครูศิลปะ 84
ตารางสอนครูสุขศึกษา-พละ 90
ตารางสอนครูแนะแนว 72
ตารางสอนครู EP 86
ตารางเรียน 2/62 New
ตารางเรียน ม.1 812
ตารางเรียน ม.2 607
ตารางเรียน ม.3 649
ตารางเรียน ม.4 1169
ตารางเรียน ม.5 1234
ตารางเรียน ม.6 660