ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครู 136
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/2563 1700
ตารางเรียนนักเรียน และช่องทางการติดต่อครู ภาคเรียนที่1/2563 5211
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 618
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 501
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 693
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 353
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 295
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 486
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.46 KB 2337
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 899
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1383
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 305
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 228
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 259
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 210
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 370
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 240
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 201
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 217
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 4322
ผลงานวิชาการโรงเรียน
บทคัดย่อวิจัย 197
ผลงานวิชาการอื่นๆ
รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 76
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 146