ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 149
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 137
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 874
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1388
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 347
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 208
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 166
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 343
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 1865
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 653
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1078
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 109
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 81
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 114
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 98
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 122
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 115
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 105
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 107
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 347
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1235
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 1975
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 2812
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1105
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 965
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 1355
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 117
ตารางสอนครู แนะแนว 114
ตารางสอนครู พละศึกษา 121
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 133
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 146
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 216
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 274
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 262
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 219
ตารางสอนครู ภาษาไทย 175
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 33