ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 383
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 336
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 1069
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1638
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 481
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 275
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 225
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 403
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 2132
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 766
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1260
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 166
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 136
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 163
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 132
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 225
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 167
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 141
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 149
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 1146
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1908
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 2994
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 3937
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1850
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 1609
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 2207
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 233
ตารางสอนครู แนะแนว 210
ตารางสอนครู พลศึกษา 220
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 231
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 277
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 454
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 611
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 441
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 478
ตารางสอนครู ภาษาไทย 342
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 113
ตารางสอนครู 2/62 New
ตารางสอนครูภาษาไทย 227
ตารางสอนครูคณิตศาสตร์ 196
ตารางสอนครูวิทยาศาสตร์ 300
ตารางสอนครูสังคมศึกษา 215
ตารางสอนครูภาษาต่างประเทศ 249
ตารางสอนครูการงานอาชีพฯ 126
ตารางสอนครูศิลปะ 79
ตารางสอนครูสุขศึกษา-พละ 83
ตารางสอนครูแนะแนว 64
ตารางสอนครู EP 78
ตารางเรียน 2/62 New
ตารางเรียน ม.1 796
ตารางเรียน ม.2 582
ตารางเรียน ม.3 629
ตารางเรียน ม.4 1123
ตารางเรียน ม.5 1190
ตารางเรียน ม.6 625