ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องสมุด

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา (ศษ.ม)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล