ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0922830834
อีเมล์ : teachers_piyaphong@hotmail.com
ที่อยู่ :
235 หมู่บ้านสัมมากร ซอย G13 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทบริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล