ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ มานะผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0873038264
อีเมล์ : rinjaa13@hotmail.com
ที่อยู่ :
50 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 4 แขวงทับช้างคลองบน เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล