ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุราณี นาคสำแดงฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0854448563
อีเมล์ : kee_suranee@outlook.co.th
ที่อยู่ :
100/267 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/บริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล