ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0923613366
อีเมล์ : jirayu@ntun.ac.th
ที่อยู่ :
แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ครุศาสตรบัญฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
2556 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู คศ.2 (หัวหน้างานคอมพิวเตอร์)
2552-2556 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ ครูผู้ช่วย และ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ห้องเรียน Classroom
2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ online