ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3592701
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2561,21:24  อ่าน 773 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทนำ
รายละเอียดผลงาน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นทักษะพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมภายนอกห้องเรียน ทักษะการอ่านมีหลากหลาย ลักษณะ เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิชาการ การอ่านในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น ซึ่งการอ่าน ใน แต่ละอย่างจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป การอ่านเพื่อความเข้าใจก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความ จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางสู่ระดับสากลต่อไป 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.1 KB

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2561,21:24   อ่าน 773 ครั้ง