ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางเรียนนักเรียน 2-2563 267698
ตารางสอนสำหรับครู 2-2563 266218
รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 266311
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/2563 268442
ตารางเรียนนักเรียน และช่องทางการติดต่อครู ภาคเรียนที่1/2563 272908
บทคัดย่อวิจัย 266399
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 266920
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 266725
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 267054
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 267178
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 267677
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 266912
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 266460
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 266465
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 266416
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 266969
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 266444
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 266402
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 266418
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 273977
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครู 266383
รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 266457
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.46 KB 268631
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.07 KB 18415
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 56.13 KB 18413
ใบตัดแผนเงินอุดหนุน รายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.63 KB 18415
ใบตัดแผนเงินอุดหนุน รายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 18411
ใบตัดแผนเงินสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.51 KB 18410
ใบตัดแผนเงินสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 18414
แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน รายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.41 KB 18412
แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน รายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 63.92 KB 18410
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.46 KB 18414
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 562.88 KB 18411
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.05 KB 18411
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 62.93 KB 18413
แผนผังการจัดซื้อ และตัวอย่างบันทึกข้อควา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 19298
แบบฟอร์ม ใบรับครุภัณฑ์เพื่อซ่อม ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.39 KB 19293
แบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.57 KB 19293
แบบฟอร์ม ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงานย่อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 19293
แบบฟอร์ม ใบคืนวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.99 KB 19292
แบบฟอร์ม ใบคืนครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.67 KB 19293
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 266579
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 266509
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 266693
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
บท 15 ทำบัตรประจำตัวครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.07 KB 12307
บท 14 ขอยืมวัสดุอุปกรณ์โรงอาหาร(โภชนาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.87 KB 12307
บท 13 แบบขอความอนุเคราะห์ที่พักราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 12306
บท 12 แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 12307
บท 11 แบบขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม (กรณีเช่าสถานที่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 12305
บท 10 แบบแจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.02 KB 12306
บท 9 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 12306
บท 8 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ – อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.81 KB 12303
บท 7 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (กรณีเจ็บป่วย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 12303
บท 6 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (จัดเลี้ยง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.88 KB 12305
บท 5 แบบฟอร์มขอตัดป้ายข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 12304
บท 4 แบบฟอร์มขอเบิกค่ายานพาหนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.77 KB 12303
บท 3 แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ(หนัา-หลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.32 KB 12307
บท 2 แบบขอรับบริการงานโสตทัศนศึกษาอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.64 KB 12305
บท 1 แบบแจ้งซ่อมแซม (หน้า-หลัง)​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.91 KB 12302