ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครู 247074
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/2563 249103
ตารางเรียนนักเรียน และช่องทางการติดต่อครู ภาคเรียนที่1/2563 253512
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 247591
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 247418
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 247719
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 247270
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 247199
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 247389
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.46 KB 249308
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 247844
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 248332
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 247439
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 247154
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 247159
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 247109
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 247460
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 247141
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 247099
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 247115
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 253708
ผลงานวิชาการโรงเรียน
บทคัดย่อวิจัย 247097
ผลงานวิชาการอื่นๆ
รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 246996
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 247147
ตารางเรียน-สอน 2-2563
ตารางเรียนนักเรียน 2-2563 248054
ตารางสอนสำหรับครู 2-2563 246816