ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chutakarn@ntun.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน-คอมพิวเตอร์การศึกษา
2555 ปริญญาตรี / นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช / สาขาการโฆษณา
2560 ปริญญาโท / ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2557 บริษัท ป๊อบทีวี จำกัด Co-Producer
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า ข้าราชการครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล