ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0890052524
อีเมล์ : nunan_134@hotmail.com
ที่อยู่ :
178 หมู่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล