ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประภาส พริพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอภิชา นิลวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ปฏบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป