ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประภาส พริพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพร แกล้วกล้าหาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป