ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพร แกล้วกล้าหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปัทมาวรรณ กานดาสมี
งานบุคคล

นางมาเรียม มูลทรัพย์
งานบุคคล

นายวิชาญ หนูขำ
สารวัตรนักเรียน

นายชนันท์พัทต์ ทิพย์พิทักษ์
สารวัตรนักเรียน

นางสาวเพ็ชรี แห้วเพ็ชร
งานบุคคล

นางสาวกัลยาทิพย์ สมศักดิ์สุรพล
สารบรรณ

นางสาววนิดา มูลจันทร์
ประชาสัมพันธ์

นางสาวกิติยา พุ่มหิรัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนิจพร หัสเสม
การเงินสมาคม

นางมลธิชา พวงมณี
การเงิน

นางอาริสา จันเทวี
การเงิน

นางสาวรัชฎากร ทรัพย์สมาน
พัสดุ

นางรจนา โพศรี
พัสดุ

นางธัญญลักษณ์ สมคำ
วิชาการ

สุฑาทิพย์ กะการดี
งานทะเบียน

นางวิภา ดีนสลาม
ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง

นางอารีวรรณ์ ผุยคำสิงห์
ห้องสมุด

นางสาวแพรวนภา จันทร์วงศ์
ห้องสมุด

นางสาวนฤมล ศรีบุญนาค
ห้องสมุด

นางจิตนา เหง่าศรี
ห้องพยาบาล

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
ฝ่ายแนะแนว

นางสาวอรอุมา ศรพ่วง
โครงการ EP

นางกัทลียา วงษ์สมัน
โครงการ EP

นางสาวนนทกร สอนเขียว
โครงการ EP

นายสังข์พสิษฐ์ ห่วงไทย
โครงการ EP

นางสาวดารณี หะนุจิ๊
โครงการ EP

นายอาซฮา มะมิง
คอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
คอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรินทร์ มานะผล
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวสุราณี นาคสำแดงฤทธิ์
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายจำลอง อ่ำบำรุง
ศูนย์ผลิตเอกสาร

นายฉลาด ภู่ขาว
ฝ่ายอาคาร

นายสมพร ท้าวนิล
พนักงานขับรถ

นางสาวกรสุดา ทิมเรืองเดช
ทั่วไป