ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายเสกสรร ศิระทัศน์เมธี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นายภูวนาท เรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางอัญชนาภรณ์ หงษ์สีทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวอมรรัตน์ คุ้มรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาวพัชร์ โชติเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นางสาวฐิติมา สุดชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวนวีนา ราษฎร์ทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวปรียา แสนหล้า
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6