ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุรชัย คำเสียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1

นางสาววรรณา นะมิ
ครู คศ.3

นางสาวปิยะนันท์ แย้มนวล
ครู คศ.2

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.1

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ
ครูผู้ช่วย

นายเสกสรร ศิระทัศน์เมธี
ครูผู้ช่วย

นายภูวนาท เรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชนาภรณ์ เชื้อสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ
ครูภาษาไทย

นางสาวปรียา แสนหล้า
ครูภาษาไทย