ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาววรรณา นะมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปิยะนันท์ แย้มนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายเสกสรร ศิระทัศน์เมธี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายภูวนาท เรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางอัญชนาภรณ์ หงษ์สีทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอมรรัตน์ คุ้มรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวพัชร์ โชติเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวปรียา แสนหล้า
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวฐิติมา สุดชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7