ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/15

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายเสกสรร ศิระทัศน์เมธี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายศิวัช เรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางอัญชนาภรณ์ หงษ์สีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นางสาวอมรรัตน์ คุ้มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14

นางสาวพัชร์ โชติเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวฐิติมา สุดชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนวีนา ราษฎร์ทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวประภาพร คิวชยานันทกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวปรียา แสนหล้า
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6