ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุรชัย คำเสียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณา นะมิ
ครู คศ.3

นางสาวขนิษฐา รัตนาภายน
ครู คศ.3

นางมะลิวัลย์ พันธุ์งาม
ครู คศ.3

นางสาวปิยะนันท์ แย้มนวล
ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.1

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ทองลิบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ
ครูภาษาไทย

นายเสกสรร ซอโง๊ะ
ครูผู้ช่วย