ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสหชน วิริยะสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางปิยนาฏ แจ่มอุทัย
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ ขนานใต้
ครู คศ.1

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครูผู้ช่วย

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2

นายวิฑูรย์ นินาลาด
ครู คศ.2

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครูผู้ช่วย

นายธงไชย แววสระ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครูผู้ช่วย

นายเมธิศ สุบิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครูผู้ช่วย

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครูผู้ช่วย