ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปิยนาฏ โภไคยคหบดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายธงไชย แววสระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นายเมธิศ สุบิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวราตรี. ขัติยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวมุกดาวรรณ. คงฤทธิ์
ครู คศ.1

นายจามิกร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวศศิธร ใสสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวสุกัญญา หมอยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7