ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางปิยนาฏ โภไคยคหบดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายธงไชย แววสระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเมธิศ สุบิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวราตรี. ขัติยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายจามิกร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวศศิธร ใสสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวสุกัญญา หมอยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางสาวกมลชนก คล้ายพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวอลิสา. เจ๊ะนะ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุพัตรา. บิดาสกุล
นักศึกษาฝึกสอน

ตอยีบ๊ะ วาเด็ง
นักศึกษาฝึกสอน

วนิดา ศรีสำอางค์
นักศึกษาฝึกสอน