ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครู คศ.1

นางปิยนาฏ โภไคยคหบดี
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ ขนานใต้
ครู คศ.2

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครู คศ.1

นายธงไชย แววสระ
ครู คศ.1

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครู คศ.1

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครู คศ.1

นายเมธิศ สุบิน
ครู คศ.1

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครู คศ.1

นางสาวราตรี. ขัติยศ
ครู คศ.1

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครูผู้ช่วย

นายจามิกร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร ใสสด
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา หมอยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก คล้ายพิมพ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
ครูอัตราจ้าง

กชมน ขันติวงค์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาว ณภัทร์ คูณขุนทด
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวอลิสา. เจ๊ะนะ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุพัตรา. บิดาสกุล
นักศึกษาฝึกสอน