ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุพร แกล้วกล้าหาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธนพล บุญหนัก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 1

นางบุญตา มะหะเลา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 2

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 3

นายธนพล บุญหนัก
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

นายสุชาติ สุรารักษ์
งานศูนย์ข้อมูลนักเรียน และติดตามพฤติกรรมนักเรียน

นายอนชา ไทยสนอง
งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด โรตเอคส์ และอบายมุข

นายธนพล บุญหนัก copy
งานรักษาความปลอยภัย สารวัตรนักเรียน และเวรยาม

นางภารดี แสงมณี
งานระดับชั้น

นางบุญตา มะหะเลา
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางบุญตา มะหะเลา
งานวินัย และการรักษาวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลา และการลาออกจากราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา

นายวิฑูรย์ นินาลาด
งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางบุญตา มะหะเลา
งานพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง copy
งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
งานทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ

นางบุญตา มะหะเลา
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
งานกิจกรรมนักเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายภัทรวรรธ ขวลิตนิติธรรม copy
งานประสนงาน และพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
งานคณะสี

นายณัฐพล คงชื่น
หัวหน้าคณะสีราชพฤกษ์(สีเหลือง)

นายธงไชย แววสระ
หัวหน้าคณะสีกัลปพฤกษ์(สีแดง)

นางธัญญธร สมโสม
หัวหน้าคณะสีพิกุลแก้ว(สีเขียว)

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
หัวหน้าคณะสีปาริชาติ(สีส้ม)

นายภัทรวรรธ ขวลิตนิติธรรม
หัวหน้าคณะสีอินทนิล(สีม่วง)

นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางฉัตรวารินทร์ ต้นเถาว์ copy
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพงษ์สิทธิ์ ล้อทอง
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4