ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นายทวีป แจ่มอุทัย
ครู คศ.3
ครูวิทยาศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ มะโนลัย
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวพรนภา โมคภา
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นายคำกอง เงินเชียง
ครู คศ.2
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู คศ.3
ครูวิทยาศาสตร์

นายศุภกฤต วังโณ
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครู คศ.1
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครู คศ.1

นางสาวพวงเพ็ญ มูลคำ
ครูผู้ช่วย

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ครู คศ.1

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
ครูผู้ช่วย

นายอภิศักดิ์ เชื้อสีดา
ครูผู้ช่วย