ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครูผู้ช่วย

นายทวีป แจ่มอุทัย
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ มะโนลัย
ครู คศ.2

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.1

นางสาวพรนภา โมคภา
ครู คศ.1

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.1

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1

นายคำกอง เงินเชียง
ครู คศ.1

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวโชติกา เรือนแจ่ม
ครู คศ.3

นายศุภกฤต วังโณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครูผู้ช่วย

นางสาวพวงเพ็ญ มูลคำ
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาววิไล เกิดโมลี
ครูวิทยาศาสตร์