ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครู คศ.1

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.2

นางสาวนันต์ณิษาณ์ โมคภา
ครู คศ.2

นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ
ครู คศ.2

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.2

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ครู คศ.1

นายศุภกฤต วังโณ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครู คศ.1

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครู คศ.1

นางสาวพรเพ็ญ มูลคำ
ครู คศ.1

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
ครู คศ.1

นายอภิศักดิ์ เชื้อสีดา
ครู คศ.1

นางสาวดวงจันทร์ ตันเจริญภักดีกุล
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย วิทยาชัยเกียรติ
ครู

นายจิรายุ ทองดี
ครู คศ.2

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครู คศ.1

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.1

นางสาวสรัญญา ใจสีธิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโนร์ฮีดาย สะมะแอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายอาซฮา มะหมิง
ครู

นายพงศธร สายวงษ์
ครู