ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครู คศ.1

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.2

นางสาวนันต์ณิษาณ์ โมคภา
ครู คศ.1

นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ
ครู คศ.2

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.1

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1

นายคำกอง เงินเชียง
ครู คศ.2

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ครู คศ.1

นายศุภกฤต วังโณ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครู คศ.1

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครู คศ.1

นางสาวพรเพ็ญ มูลคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
ครูผู้ช่วย

นายอภิศักดิ์ เชื้อสีดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงจันทร์ ตันเจริญภักดีกุล
ครูผู้ช่วย