ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.2

นางสาวนันต์ณิษาณ์ โมคภา
ครู คศ.1

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.1

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1

นายคำกอง เงินเชียง
ครู คศ.2

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู คศ.3

นายศุภกฤต วังโณ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครู คศ.1

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครู คศ.1

นางสาวพวงเพ็ญ มูลคำ
ครูผู้ช่วย

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ครู คศ.1

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
ครูผู้ช่วย

นายอภิศักดิ์ เชื้อสีดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงจันทร์ ตันเจริญภักดีกุล
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ
ครู คศ.2