ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพานทอง สุวรรณทอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ