ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายบัญชา ไชยลาภ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป