ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ