ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุรพงษ์ ทองจันทร์
ครู คศ.2

นายภูวนาถ ธงสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวจุรีพร โพธิ์อ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวบัณฑิตา เกตุช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายภูมิเดช สุขอ้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางสาววารินทร์ ไขประภาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางรมณีย์ หนูอักษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายยุทธภูมิ ภูมิอีเตี้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวมินช์พิชญ์ชา จัตวานิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวรมิดา จิตหวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายอนุชา ไทยสนอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาววิสุณีย์ ดีจิตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวพีรชยา วิลาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายองอาจ ประกาศิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายชัยกร กระพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรพันธ์
นักศึกษาฝึกสอน สังคมศึกษา

นางสาวอจลญา ขันราม
นักศึกษาฝึกสอน สังคมศึกษา