ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรพงษ์ ทองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นายภูวนาถ ธงสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจุรีพร โพธิ์อ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวบัณฑิตา เกตุช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายภูมิเดช สุขอ้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางสาววารินทร์ ไขประภาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางรมณีย์ หนูอักษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายยุทธภูมิ ภูมิอีเตี้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวมินช์พิชญ์ชา จัตวานิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรมิดา จิตหวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นายอนุชา ไทยสนอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาววิสุณีย์ ดีจิตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายองอาจ ประกาศิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวพีรชยา วิลาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นายชัยกร กระพันธ์
ครูสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรพันธ์
นักศึกษาฝึกสอน สังคมศึกษา

นางสาวอจลญา ขันราม
นักศึกษาฝึกสอน สังคมศึกษา