ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรพงษ์ ทองจันทร์
ครู คศ.2
ครูสังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นายภูวนาถ ธงสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุรีพร โพธิ์อ่อง
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นางสาวบัณฑิตา เกตุช้าง
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นายภูมิเดช สุขอ้วน
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นางสาววารินทร์ ไขประภาย
ครู คศ.1
ครูสังคมศึกษาฯ

นางสาวรมณีย์ อุคะหา
ครู คศ.1

นายยุทธภูมิ ภูมิอีเตี้ย
ครู คศ.1

นางสาวมินช์พิชญ์ชา จัตวานิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมิดา จิตหวัง
ครูผู้ช่วย

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ์
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา ไทยสนอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิสุณีย์ ดีจิตร์
ครูผู้ช่วย

นายชัยกร กระพันธ์
ครูสังคมศึกษา