ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริ รอดบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางภารดี ปลอบพรรณ
ครู คศ.3

นายธนพล บุญหนัก
ครู คศ.2

นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ครู คศ.2

นายพงษ์สิทธิ์ ล้อทอง
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา ปราบณรงค์
ครูผู้ช่วย

นายปภาวินท์ มุงคุณเนตร
ครูผู้ช่วย

นายมะยิ๊ มุมณี
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศุภกฤต โคนโสกเชือก
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา