ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริ รอดบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
ครู คศ.4

นายธนพล บุญหนัก
ครู คศ.1

นางภารดี แสงมณี
ครู คศ.3

นางบุญตา มะหะเลา
ครู คศ.3

นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ครู คศ.1

นายมะยิ๊ มุมณี
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณัฐชลัย ปิติสานต์
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกิติยา ปราบณรงค์
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา