ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริ รอดบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
ครู คศ.4

นางภารดี แสงมณี
ครู คศ.3
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นางบุญตา มะหะเลา
ครู คศ.3
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนพล บุญหนัก
ครู คศ.1

นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ครู คศ.1
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายพงษ์สิทธิ์ ล้อทอง
ครูผู้ช่วย

นายมะยิ๊ มุมณี
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณัฐชลัย ปิติสานต์
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกิติยา ปราบณรงค์
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศุภกฤต โคนโสกเชือก
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา