ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครู คศ.2

นายสมภพ หอมยก
ครู คศ.3

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรกุล บุญเคลิ้ม
ครู คศ.1

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
ครู คศ.1

นายวีรชัย เจริญชาติ
ครู คศ.1

นางสาววิภาภรณ์ ทุมเสน
ครูนาฏศิลป์

นายชัยณรงค์ สุขถนอม
ครูดนตรีไทย