ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรชัย เจริญชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครู คศ.2

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.1

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
ครู คศ.1

นายสมปราชญ์ ทองหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ กุลสติ
ครูผู้ช่วย

นายสุรพิชญ์ ขอจุลซ้วน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย หลอดคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาววิภาภรณ์ ทุมเสน
ครูนาฏศิลป์

นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ
ครูดนตรีสากล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า
ครูนาฏศิลป์

นายสุรไกร เมลืองศิลป์
ครูศิลปะ