ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
ครู คศ.2

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.1

นายสมปราชญ์ ทองหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ กุลสติ
ครูผู้ช่วย

นายสุรพิชญ์ ขอจุลซ้วน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย หลอดคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า
ครูนาฏศิลป์

นายสุรไกร เมลืองศิลป์
ครูศิลปะ

นายวัชรากร สินชัย
ครูดนตรีสากล