ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครู คศ.2

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรกุล บุญเคลิ้ม
ครู คศ.1

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
ครู คศ.1

นายวีรชัย เจริญชาติ
ครู คศ.1

นายสมปราชญ์ ทองหล่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาภรณ์ ทุมเสน
ครูนาฏศิลป์

นายชัยณรงค์ สุขถนอม
ครูดนตรีไทย

นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ
ครูดนตรีสากล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า
ครูนาฏศิลป์