ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเสถียร ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธัญญธร สมโสม
ครู คศ.2

นายณัฐพล โคตรพิมพ์
ครูผู้ช่วย

นางวิรงรอง วีระเจริญ
ครู คศ.3

นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวีรวรรณ์ บุญธนพรรธน์
ครู คศ.3

นายบัญชา ไชยลาภ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง
ครู คศ.2

นางณญานันต์ เอกธนลินต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทยิตา นิ่มกลัด
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยเอกวิรุฬ สุพล
ครูผู้ช่วย

นายคมสัน ไกรรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางอาริสา จันเทวี
ครูงานธุรกิจ

นางสาวศิริพร บุญพรม
ครูคหกรรม