ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปาริชาต อรุณสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1

นางเสถียร ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสุนี แต้พันธ์
ครู คศ.3

นายบัญชา ไชยลาภ
ครู คศ.2

นางวิมล ยะก๊บ
ครู คศ.3

นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางวีรวรรณ์ บุญธนพรรธน์
ครู คศ.3

นางธัญญธร สมโสม
ครู คศ.2

นางสุวพันธ์ อินสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง
ครู คศ.2

นางวิรงรอง วีระเจริญ
ครู คศ.3

นางกมลชนก คชทรัพย์
ครู คศ.3

นายจิรายุ ทองดี
ครู คศ.2

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
ครูคอมพิวเตอร์

นายรัตนชัย แม้นพรหม
ครูคอมพิวเตอร์

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย