ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกมลชนก คชทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปาริชาต อรุณสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวิมล ยะก๊บ
ครู คศ.3

นางวิรงรอง วีระเจริญ
ครู คศ.3

นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายบัญชา ไชยลาภ
ครู คศ.2

นางวีรวรรณ์ บุญธนพรรธน์
ครู คศ.3

นางธัญญธร สมโสม
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง
ครู คศ.2

นางเสถียร ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1

นายจิรายุ ทองดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสุนี แต้พันธ์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางพิชชาพัสส์ สามาอาพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นายรัตนชัย แม้นพรหม
ครูคอมพิวเตอร์

นายรณชัย รองประโคน
ครูคหกรรม

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางอาริสา จันเทวี
ครูงานธุรกิจ

นายอาซฮา มะมิง
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

นายอนุชา คิดโสดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวณิชา ทองขันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์