ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนักรบไทย วงศ์ณรัตน์
ครู คศ.1

นายวินัย ลอยเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ
ครู คศ.2

นางวันทนา พึ่งเศรษฐ์ดี
ครู คศ.2

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ครู คศ.2

นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ครู คศ.2

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ครู คศ.3

นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.3

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ครู คศ.3

นางสาววารุณี อภิธนพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
ครู คศ.1

นางสาวณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทวา ทองพันลำ
ครูผู้ช่วย

นายศักดา โต๊ะจิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉัตรวิมล จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา จุฬามณี
ครูผู้ช่วย

นายพลธวัฒน์ วรวัฒนจิรโชติ
ครูผู้ช่วย

นายธนาธิป ศรีปาล
ครูผู้ช่วย