ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวินัย ลอยเจริญ
ครู คศ.2

นายนักรบไทย วงศ์ณรัตน์
ครู คศ.1

นางวรรณี หลักคำ
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ
ครู คศ.2

นางวันทนา พึ่งเศรษฐ์ดี
ครู คศ.2

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ครู คศ.2

นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ครู คศ.2

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ครู คศ.3

นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.3

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ครู คศ.3

นางสาววารุณี อภิธนพงศ์
ครู คศ.1

MS. LELIBETH DAVILA
Teaching : English

MR. TOSHIAKI OZEKI
Teaching :Japanese

MRS. ELLA GABILINO
Teaching : English

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
ครู คศ.1

นางสาวศศิพิมพ์ ศรีพัฒนกุล
ครูภาษาต่างประเทศ

MR. PADMOCE C.K. FIAKPOEY
Teaching : English