ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศักดินันท์ โต๊ะจิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวินัย ลอยเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาววารุณี อภิธนพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาวเทวา ทองพันลำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรวิมล จันทร์หอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายธนาธิป ศรีปาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

รัตติกาล ทองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายโสภณ ลือกระจ่างธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวปิยากร โกยกิจเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวธนิดา วงษ์วาสน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางศุภนารี กะไหล่เงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวศศิประภา โพธิ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวอัญญิกา ศรีสมภพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

Mrs.Ella Ceriola Gabilino
ครูต่างชาติ

Miss Lelibeth Bersamen Davila
ครูต่างชาติ

Mr.Padmore Carl Kwame Fiakpoey
ครูต่างชาติ

Mr.Cristian Paderes
ครูต่างชาติ

Mr.Robert Yiga
ครูต่างชาติ

Miss Kim Minji
ครูภาษาเกาหลี

นางสาวญาณิศา หอมขจร
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวอัษฎาพร บุญประสิทธิ์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาววิลาศิณีย์ บัวประเสริฐ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสรัญชนา กาญจนแสนส่ง
นักศึกษาฝึกสอน

นายเจตน์สฤษฎ์ รัตนา
นักศึกษาฝึกสอน

นายปฏิพัฒน์ สุดงาม
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวอังคณา อุปะทะ
นักศึกษาฝึกสอน