ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสุนี แต้พันธ์
ครู คศ.3
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูคอมพิวเตอร์

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

รัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ
ครูคอมพิวเตอร์

นายรัตนชัย แม้นพรหม
ครูคอมพิวเตอร์

นายอาซฮา มะหมิง
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์