ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสุนี แต้พันธ์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
ครูคอมพิวเตอร์

นายอาซฮา มะหมิง
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์

นายรัตนชัย แม้นพรหม
ครูคอมพิวเตอร์

รัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย