ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/13

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวสรัญญา ใจสีธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโนร์ฮีดาย สะมะแอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายอาซฮา มะหมิง
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งทิพย์ ดวงมณี
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวกาญจนา มณีนิล
นักศึกษาฝึกสอน