ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง
ครู คศ.1
งานแนะแนว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ครู คศ.1

นายณัฐพล คงชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูแนะแนว

นางสาวดรุณลักษณ์ ไสยรัตน์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ พชรการัณยภาส
ครูแนะแนว

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว