ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฐพล คงชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14

นางสาวดรุณลักษณ์ ไสยรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรใจ คงดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

พชร ยามมีสิน
นักศึกษาฝึกสอน

นายศีลธรรม บุญจริง
นักศึกษาฝึกสอน

นายภัทรภูมิ ทุมเชื้อ
นักศึกษาฝึกสอน

นาย ณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ
นักศึกษาฝึกสอน