ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นายณัฐพล คงชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวดรุณลักษณ์ ไสยรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ พชรการัณยภาส
ครูแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว