ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ครู คศ.1

นายสขิล พรวิษณุ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล คงชื่น
ครูแนะแนว

นายกฤษฎิ์ พชรการัณยภาส
ครูแนะแนว

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว