ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1222) 15 ส.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย 60,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) (อ่าน 963) 22 ก.ค. 59
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู (แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559) (อ่าน 921) 21 ก.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาบริการนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (อ่าน 956) 15 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือก ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชานาฏศิลป์) (อ่าน 1175) 14 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายบุคคล) (อ่าน 1012) 14 มิ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารงานบุคคล) (อ่าน 973) 06 มิ.ย. 59
แบบประเมินตนเองของนักเรียน SDQ-EQ (อ่าน 4003) 01 มิ.ย. 59
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3468) 26 พ.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (อ่าน 935) 23 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อชุมนุม ภาคการเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (ม.ต้น-ม.ปลาย) (อ่าน 2652) 22 พ.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 936) 17 พ.ค. 59
ตารางสอนของครูภาคการเรียน 1/2559 (อ่าน 1952) 12 พ.ค. 59
ดาวน์โหลดตารางสอนของนักเรียนภาค 1/2559 (อ่าน 5633) 12 พ.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 1030) 10 พ.ค. 59
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program (อ่าน 1122) 25 เม.ย. 59
ตารางจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ เรียนปรับพื้นฐาน ของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องปกติ (อ่าน 1354) 21 เม.ย. 59
ตารางจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ เรียนปรับพิ้นฐาน ของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องปกติ (อ่าน 1215) 21 เม.ย. 59
Announced The recruitment of English teacher (Foreigners) รับสมัครครูต่างประเทศ (อ่าน 996) 18 เม.ย. 59
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2630) 03 เม.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2291) 03 เม.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1505) 03 เม.ย. 59
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 3677) 02 เม.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 3884) 02 เม.ย. 59
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3147) 25 มี.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีกา (อ่าน 2447) 11 มี.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2264) 11 มี.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการ (อ่าน 3788) 10 มี.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา (อ่าน 3004) 10 มี.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (อ่าน 1038) 09 มี.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 994) 09 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2092) 08 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3899) 07 มี.ค. 59
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป) (อ่าน 2624) 01 มี.ค. 59
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 4514) 01 มี.ค. 59
ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ และ English Program ชั้ (อ่าน 2910) 06 ก.พ. 59
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 2577) 06 ก.พ. 59
กำหนดการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2255) 06 ก.พ. 59
งานราตรี 23 ปี น.ต.อ.น (อ่าน 1234) 05 ก.พ. 59
คะแนนการทดสอบความรู้ Pre-EP N.T.U.N. M.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2920) 03 ก.พ. 59