ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1113) 06 เม.ย. 64
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 105) 06 เม.ย. 64
งานกีฬาเฟื่องฟ้าสัมพันธ์ (อ่าน 82) 06 เม.ย. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดหลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (อ่าน 61) 06 เม.ย. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นครูผู้ช่วย (อ่าน 69) 06 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 286) 06 เม.ย. 64
"การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน" (O-NET) ระดับชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 80) 06 เม.ย. 64
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว (อ่าน 48) 06 เม.ย. 64
นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลการสอบโครงการ "การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2020" (อ่าน 15) 06 เม.ย. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 30) 06 เม.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อขอรับการประเมินตามหลักเกณฑฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ" (อ่าน 14) 06 เม.ย. 64
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ รองผู้อำนววยการอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 18) 06 เม.ย. 64
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (อ่าน 18) 06 เม.ย. 64
การประชุมครูครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 34) 06 เม.ย. 64
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 21) 06 เม.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 227) 12 ก.พ. 64
การทดสอบความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 1115) 08 ก.พ. 64
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 397) 24 ธ.ค. 63
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 287) 23 ธ.ค. 63
มุทิตาจิตกษิณาลัย ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน 63 (อ่าน 220) 22 ธ.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือเตรี (อ่าน 248) 22 ธ.ค. 63
พิธีมุทิตาจิตและอำลาครู "เฟื่องฟ้างามล้ำเล่อค่า มุทิตาด้วยดวงใจ" (อ่าน 232) 22 ธ.ค. 63
งานมุทิตาจิต สพม.2 ปี 2563 (อ่าน 202) 22 ธ.ค. 63
พิธีมุทิตาคารวะและพิธีอำลานักเรียน "เฟื่องฟ้างามล้ำเล่อค่า มุทิตาด้วยดวงใจ" (อ่าน 172) 22 ธ.ค. 63
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 173) 22 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึก (อ่าน 84) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 71) 22 ธ.ค. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 60) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A (อ่าน 75) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรม STEM Festival (อ่าน 69) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 71) 22 ธ.ค. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 79) 22 ธ.ค. 63
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน (อ่าน 76) 22 ธ.ค. 63
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการอภิชา นิลวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเก (อ่าน 113) 22 ธ.ค. 63
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 85) 22 ธ.ค. 63
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 88) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันชาติไทย (อ่าน 77) 22 ธ.ค. 63
การแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 87) 22 ธ.ค. 63
การจัดทำระบบการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และรายงานการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน (อ่าน 302) 16 ก.ย. 63
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น (อ่าน 370) 16 ก.ย. 63